Výběr jazyka:

Podmínky

Obchodní podmínky služby FAX.cz

Smlouva, Obchodní podmínky a reklamační řád

Poskytovatel: Petr Sadílek, IČ: 649 23 428, DIČ: CZ7411050273 se sídlem Loosova 1023/12, 149 00 Praha 4
Objednatel: dle objednávky zaslané z webu www.fax.cz (dále Zákazník)

Předmětem této Smlouvy je poskytování služby FAX.cz, jehož popis je uveden na stránkách www.fax.cz/produkty
Ceníkem se rozumí ceník zveřejněný na stránkách www.fax.cz/cenik

Smluvní ujednání:

1. Smlouva se uzavírá mezi dodavatelem a Objednatelem (dle Objednávky zaslané z webu www.fax.cz).
2. Smlouva nabývá platnosti dnem zaplacení částky z objednávky.
3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
4. Do 30 dnů od objednávky může Zákazník službu vypovědět bez udání důvodu a bez výpovědní lhůty s tím, že má nárok na vyčerpání zaplacené částky. V případě, že nebude služba funkční nebo Zákazník nalezne rozpor mezi popisem služby na webu www.fax.cz a reálným stavem, je Zákazník oprávněn službu reklamovat a požadovat navrácení celé zaplacené částky. Spotřebitelé (fyzické osoby) mají právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud služba nebyla použita. Výpověď je možné zaslat e-mailem a nebo můžete použit přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
5. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Výpověď se podává emailem zaslaným na emailovou adresu Poskytovatele info@fax.cz z kontaktního emailu dle Objednávky, jejíž přijetí má Poskytovatel povinnost nejpozději do 14 dní e-mailem potvrdit. Pokud má Zákazník službu předplacenu, je nutné předplatné nejprve vyčerpat.
6. Zákazník se zavazuje hradit měsíční poplatky a jiné poplatky dle aktuálního Ceníku dostupného na stránkách Poskytovatele.
7. V případě nedodržení data splatnosti uvedených na fakturách je Poskytovatel oprávněn Zákazníkovi služby blokovat. Zablokováním služeb není dotčen nárok Poskytovatele na úhradu fakturovaných částek. Poskytovatel je povinen před blokováním zaslat Zákazníkovi alespoň 1 upomínku s náhradním termínem splatnosti. Za odeslání upomínky si Poskytovatel může účtovat poplatek dle Ceníku. V případě, že zákazník někdy použil platební kartu pro placení a objednatel neuhradil své závazky ani v náhradním termínu po upomínce, je Poskytovatel oprávněn inkasovat dlužné částky přímo z platební karty Objednatele.
8. Za odblokování účtu (z důvodu neplacení) je Poskytovatel oprávněn účtovat si poplatek dle Ceníku.
9. Poskytovatel je povinnen na e-amailovou žádost objednatele vrátit veškeré zaplacené přeplatky (kauce) na český bankovní účet dle instrukcí objednatele. Žádost však může být podána nejpozději do 3 měsíců od data ukončení spolupráce. Poté se přeplatek vrací jen formou poskytnutí předplacené faxové služby v odpovídající hodnotě.

Reklamace:

1. Každý zákazník má právo na uplatnění reklamace.
2. Spočívá-li vada v nesprávně vyúčtované ceně za poskytnutou službu, má Zákazník právo reklamovat vyúčtování do 1 měsíce od doručení vyúčtování, jinak právo zanikne.
3. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost zaplatit za poskytnuté služby ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.
4. Reklamace musí obsahovat: a) identifikaci zákazníka (číslo faktury, číslo zákazníka, registrovaný email pro službu) b) detailní popis závady
5. Reklamace musí být podána emailem a zaslána na email Posyktovatele info@fax.cz
6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel nedohodne se Zákazníkem jinak.
7. K mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, internetová adresa: www.coi.cz.

Vzorový formulář pro odstoupění od smlouvy:

  • Adresát
  • Oznamujeme, že tímto odstupujeme od smlouvy služby FAX.cz/FAX.sk
  • Datum objednání
  • Jméno a příjmení (Firma)
  • Číslo objednávky nebo číslo zákazníka
  • Podpis a datum

 

 

 

Reference

  • "České aerolinie, Strabag, Konica Minolta Slovakia, Union zdravotna poistovna, Yoplait, XERTEC, Verlag Dashöfer”

    vybraní zákazníci, služba FAX.cz

Zcela zdarma Odeslat zkušební zprávuCtíme vaše soukromí

Objednejte bez rizika na 30 dní TEST