Výběr jazyka:

Spolupráce

 

Smlouva, Obchodní podmínky a reklamační řád a Podmínky pro spolupráci

Poskytovatel: Petr Sadílek, IČ: 649 23 428, DIČ: CZ7411050273 se sídlem Loosova 1023/12, 149 00 Praha 4
Objednatel: dle objednávky zaslané z webu www.fax.cz (dále Zákazník)

Předmětem této Smlouvy je poskytování služby FAX.cz, jehož popis je uveden na stránkách www.fax.cz/produkty
Ceníkem se rozumí ceník zveřejněný na stránkách www.fax.cz/cenik

Smluvní ujednání:

1. Smlouva se uzavírá mezi dodavatelem a Objednatelem (dle Objednávky zaslané z webu www.fax.cz).
2. Smlouva nabývá platnosti dnem zaplacení částky z objednávky.
3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
4. Do 30 dnů od objednávky může Zákazník službu vypovědět bez udání důvodu a bez výpovědní lhůty s tím, že má nárok na vyčerpání zaplacené částky. V případě, že nebude služba funkční nebo Zákazník nalezne rozpor mezi popisem služby na webu www.fax.cz a reálným stavem, je Zákazník oprávněn službu reklamovat a požadovat navrácení celé zaplacené částky. Výpověď je možné zaslat e-mailem a nebo můžete použit přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
5. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Výpověď se podává emailem zaslaným na emailovou adresu Poskytovatele info@fax.cz z kontaktního emailu dle Objednávky, jejíž přijetí má Poskytovatel povinnost nejpozději do 14 dní e-mailem potvrdit. Pokud má Zákazník službu předplacenu, je nutné předplatné nejprve vyčerpat.
6. Zákazník se zavazuje hradit měsíční poplatky a jiné poplatky dle aktuálního Ceníku dostupného na stránkách Poskytovatele.
7. V případě nedodržení data splatnosti uvedených na fakturách je Poskytovatel oprávněn Zákazníkovi služby blokovat. Zablokováním služeb není dotčen nárok Poskytovatele na úhradu fakturovaných částek. Poskytovatel je povinen před blokováním zaslat Zákazníkovi alespoň 1 upomínku s náhradním termínem splatnosti. Za odeslání upomínky si Poskytovatel může účtovat poplatek dle Ceníku.V případě, že zákazník někdy použil platební kartu pro placení a objednatel neuhradil své závazky ani v náhradním termínu po upomínce, je Poskytovatel oprávněn inkasovat dlužné částky přímo z platební karty Objednatele.
8. Za odblokování účtu (z důvodu neplacení) je Poskytovatel oprávněn účtovat si poplatek dle Ceníku.
9. Poskytovatel je povinnen na e-amailovou žádost objednatele vrátit veškeré zaplacené přeplatky (kauce) na český bankovní účet dle instrukcí objednatele. Žádost však může být podána nejpozději do 3 měsíců od data ukončení spolupráce. Poté se přeplatek vrací jen formou poskytnutí předplacené faxové služby v odpovídající hodnotě.

Reklamace:

1. Každý zákazník má právo na uplatnění reklamace.
2. Spočívá-li vada v nesprávně vyúčtované ceně za poskytnutou službu, má Zákazník právo reklamovat vyúčtování do 1 měsíce od doručení vyúčtování, jinak právo zanikne.
3. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost zaplatit za poskytnuté služby ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.
4. Reklamace musí obsahovat: a) identifikaci zákazníka (číslo faktury, číslo zákazníka, registrovaný email pro službu) b) detailní popis závady
5. Reklamace musí být podána emailem a zaslána na email Posyktovatele info@fax.cz
6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel nedohodne se Zákazníkem jinak.
7. K mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, internetová adresa: www.coi.cz.

Vzorový formulář pro odstoupění od smlouvy:

 • Adresát
 • Oznamujeme, že tímto odstupujeme od smlouvy služby FAX.cz/FAX.sk
 • Datum objednání
 • Jméno a příjmení (Firma)
 • Číslo objednávky nebo číslo zákazníka

Podmínky pro spolupráci:

Nabízíme služby, které jsou revolucí ve způsobu faxování. Jedná se o služby, které jsou perspektivní a poskytují zákazníkům řadu výhod. Firmy stále spolehájí na faxy a jen málokterá firma si troufne se faxu úplně zbavit, ikdyž potřeba faxování klesá. Dle odhadů bude celosvětově stoupat počet odesílaných faxů právě přes Internet, což jen potvrzuje perspektivu našich služeb.

Nabízíme Vám možnost stát se součástí tohoto vývoje a získat tak pro sebe zajímavý zdroj Vašich příjmů s nulovou nebo minimální investicí z Vaší strany:

Pro koho je spolupráce zejména vhodná?

 • poskytovatele telefonovaní přes Internet
 • poskytovatele připojení k Internetu
 • prodejce PC nebo jiného hardwaru
 • prodejce, kteří mají zkušenosti s prodejem

Jaké formy spolupráce nabízíme?

Nebráníme se jakékoliv formě spolupráce, ale standardně nabízíme tyto typy:

a) PROVIZNÍ NABÍDKA

 • získávejte pro nás zákazníky a dostanete 15% provizi ze zaplacených faktur za Vámi získané zákazníky
 • produkt si nesmíte jakkoliv modifikovat a můžete nabízet jen aktuálně nabízené produkty ze stránek www.FAX.cz.
 • nemusíte se o nic starat, pouze získáváte nové zákazníky a inkasujete od nás provize, veškerou podporu zákazníkům zajiťujeme my, vaše práce končí získáním zákazníka
 • nemáte žádné vstupní náklady
 • provizi vyplácíme čtvrtletně, avšak pouze v případě, že celková provize dosáhne alespoň 1000 Kč a získáte alespoň 5 zákazníků
 • provizi Vám vyplácíme doživotně, dokud Váš zákazník faxuje a platí nám faktury, pokud daný rok získáte alespoň 5 nových zákazníků
 • Váš zisk se tedy kumuluje a vyděláváte stále víc a víc
 • pokud například získáte měsíčně jen 10 nových zákazníků a každý měsíčně utratí a zaplatí 500 Kč, budeme Vám již po roce vyplácet 9000 Kč měsíčně a každý měsíc Vám budeme výši provize zvyšovat o 750 Kč. Po 5 letech při stejném tempu tak můžete vydělávat 45000 Kč a přitom už dál nemusíte prodávat (jen stačí splnit podmínku 5 nových zákazníků ročně)

b) VELKOOBCHODNÍ NABÍDKA

 • nabídneme Vám velmi zajímavé velkoobchodní tarify, které si můžete upravit a nabídnout své vlastní ceny i název produktu
 • můžete si vytvořit více předplacených nebo paušálních tarifů
 • zvolíte se vlastní tarifikaci a zda chcete účtovat dle minut nebo stránek
 • své zákazníky si fakturujete přímo vy
 • získáte přístup do online administračního modulu, přes který budete aktivovat/deaktivovat nebo modifikovat služby Vašich zákazníků. V administračním modulu můžete také online sledovat provoz Vašich zákazníků a případně dobíjet jejich předplacené účty

Pro jakékoliv další informace o spolupráci nás, prosím, kontaktujte na našem emailu. Napište nám něco o sobě, vašem podnikání a o jakou formu spolupráce máte zájem.

Reference

 • "AVIA, Železárny Veselí, Vojenské lesy a statky ČR, ArcelorMittal Distribution, Kraft Foods, OK OIL Plzeň, United Brands”

  vybraní zákazníci, služba FAX.cz a FAX.sk

Zcela zdarma Odeslat zkušební zprávuCtíme vaše soukromí

Objednejte bez rizika na 30 dní TEST